دوره‌های آموزشی برنده شو

مستر کلاس - آرش طاهباز

درس هایی از بهترین بازی های استاد بین المللی شطرنج ایران آرش طاهباز

200 دقیقه

9 جلسه

آرش طاهباز

پیشرفته

هزینه سرمایه گذاری
۸۰۰,۰۰۰ تومانتومان